TRADUZIONE INCONTRO ETTORE E ANDROMACA

TRADUZIONE INCONTRO ETTORE E ANDROMACA

L’incontro di Ettore e Andromaca


369 ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ1:
Così dunque avendo parlato se ne va (da ἀποβαίνω) Ettore dall’elmo ondeggiante;
370 αἶψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας,
poi subito, quando giungeva alle case ben abitate (da ναιετάω, “nelle quale si vive bene, accoglienti”),
371 οὐδ᾽ εὗρ᾽ Ἀνδρομάχην λευκώλενον2 ἐν μεγάροισιν,
non trova nelle stanze Andromaca dalle bianche braccia,
372 ἀλλ᾽ ἥ γε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ ἐϋπέπλῳ
lei invece con il bambino e con un’ancella (da ἀμφίπολος, ον (πέλω, πολέω)) elegante, dal bel peplo (da εὔπεπλος, ep. ἐϋπεπλος, ον),
373 πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε.
se ne sta (da ἐφίστημι) sopra la torre disperandosi (da γοάω) e piangendo (da μύρω).
374 Ἕκτωρ δ᾽ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν
Ettore, quando dentro non trova (da τέτμον, ed ἔτετμον, ep. aor. senza presente in uso, utilizzato da Omero all’indicativo con e senza aumento) la nobile (da ἀμύμων, ον, gen. ονος) sposa,
375 ἔστη ἐπ᾽ οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν:
uscendo si ferma sulla soglia (da οὐδός, ὁ), e parla tra le ancelle, le schiave (da δμωή, ἡ: Chantraine ipotizza una derivazione da δόμος oppure da δάμνημι; il termine non si riferisce necessariamente a schiave catturate in guerra, ma indica schiave o ancelle in senso generale; vedi però Od. 1.398):
376 ‘ εἰ δ᾽ ἄγε3 μοι δμῳαὶ νημερτέα μυθήσασθε:
« Suvvia (da εἰ, qui in uso esclamativo con l’imperativo: freq. appunto con ἄγε; quest’ultimo anche rafforzato come εἰ δ᾽ ἄγε, νῦν δ᾽ ἄγε, ἄγε δή, ἀλλ᾽ ἄγε)! o ancelle, a me parlate (da μυθέομαι) con sincerità (da νημερτής, ές, qui avverbio):
377 πῇ ἔβη Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἐκ μεγάροιο;4
dove è andata, fuori della casa, Andromaca dalle bianche braccia? 378 ἠέ πῃ ἐς γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐϋπέπλων5 379 ἢ ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
Forse in qualche modo (da πῃ, ora ripetuta come enclitica) è andata (da ἐξοίχομαι) (alle case) delle (sue) sorelle (da γάλοως, ἡ, gen. γάλοω, lett. le sorelle del marito) o delle cognate (da εἰνάτερες, αἱ, lett. le mogli dei fratelli del marito) dai bei pepli, oppure (al tempio) di Atena, dove pure le altre,
380 Τρῳαὶ ἐϋπλόκαμοι6 δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται; ’.
le Troiane dalle belle trecce, dai bei riccioli (da εὐπλόκαμος, ον, ep. -ἐυπ), placano (da ἱλάσκομαι) la terribile dea? ».

381 τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ὀτρηρὴ ταμίη7 πρὸς μῦθον ἔειπεν:
A lui in risposta la sollecita, attiva (da ὀτρηρός, ά, όν), dispensiera (da ταμία, ep. e ion. -ιη, ἡ) rispondeva parola:
382 ‘ Ἕκτορ ἐπεὶ μάλ᾽ ἄνωγας ἀληθέα μυθήσασθαι,
« O Ettore, poiché molto (mi) esorti (da ἄνωγα) a parlarti con sincerità,
383 οὔτέ πῃ ἐς γαλόων οὔτ᾽ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
384 οὔτ᾽ ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
né in qualche modo si è recata (a casa) (di una) delle (sue) sorelle, né (di una) delle (sue) cognate dai bei pepli, né è andata (al tempio) di Atena, dove anche le altre,
385 Τρῳαὶ ἐϋπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται,
le Troiane dai bei riccioli placano il terribile nume,
386 ἀλλ᾽ ἐπὶ πύργον ἔβη μέγαν Ἰλίου, οὕνεκ᾽ ἄκουσε8
ma è andata sull’alta, sulla grande torre di Ilio, perché ha udito 387 τείρεσθαι Τρῶας, μέγα δὲ κράτος εἶναι Ἀχαιῶν.
che i Troiani sono logorati, sopraffatti (da τείρω), e che grande è la forza, la potenza, degli Achei.
388 ἣ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει9
Ella dunque in preda all’ansia, con il cuore in gola (da ἐπείγω) deve essere arrivata (da ἀφικάνω, con senso di perfetto: è il δὴ […] ἀφικάνει che determina la sfumatura “dev’essere arrivata…”) alle mura
389 μαινομένῃ ἐϊκυῖα: φέρει δ᾽ ἅμα παῖδα τιθήνη ’.
simile (da ἐοικώς, εἰκώς, ion. οἰκώς, υῖα, ός, participio da ἔοικα, perfetto con significato di presente, “sono simile”) ad una pazza (da μαίνομαι); e insieme una balia (da τιθήνη, ἡ (θῆσθαι)) porta il piccolo ».

390 ἦ ῥα10 γυνὴ ταμίη, ὃ δ᾽ ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ
Diceva (da ἠμί) la donna dispensiera, e quello si precipita (da ἀπέσσουα, aor. 2 con sincope da ἀποσεύω, unica forma in Omero: col genitivo, cfr. 2.208 “ἐσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων”) fuori della casa, Ettore,
391 τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐϋκτιμένας κατ᾽ ἀγυιάς.
di nuovo per la stessa strada (da ὁδός , ἡ), attraverso le strade ben costruite (da ἐϋκτίμενος, η, ον (κτίζω)).
392 εὖτε πύλας ἵκανε διερχόμενος μέγα ἄστυ
Quando giungeva (da ἱκάνω, in Omero per lo più con l’accusativo), dopo aver attraversato la grande città, alle porta
393 Σκαιάς, τῇ ἄρ᾽ ἔμελλε11 διεξίμεναι πεδίον δέ,
Scee, dove era destinato (da μέλλω) a passare (da διέξειμι) verso la pianura,
394 ἔνθ᾽ ἄλοχος πολύδωρος12 ἐναντίη ἦλθε θέουσα
e qui la sposa ricca di doni, ricca di dote (da πολύδωρος, ον), (gli) viene incontro correndo,
395 Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος13
Andromaca, figlia del magnanimo Eetione,
396 Ἠετίων14 ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ
Eetione che abitava sotto il Placo selvoso (da ὑλήεις, εσσα, εν, ma Omero usa anche ὑλήεις come femm.),
397 Θήβῃ Ὑποπλακίῃ Κιλίκεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων:
a Tebe Ipoplacia, essendo signore (da ἀνάσσω) di gente cilicia;
398 τοῦ περ δὴ θυγάτηρ ἔχεθ᾽ Ἕκτορι15 χαλκοκορυστῇ.
di costui ora sua figlia era posseduta come moglie ad Ettore armato di bronzo (da χαλκοκορυστής, οῦ, ὁ).
399 ἥ οἱ ἔπειτ᾽ ἤντησ᾽, ἅμα δ᾽ ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ
Quella dunque a lui viene incontro (da ἀντάω), insieme a lei veniva (da κίω) l’ancella
400 παῖδ᾽ ἐπὶ κόλπῳ ἔχουσ᾽ ἀταλάφρονα νήπιον αὔτως16

tenendo sul seno il piccolo, dal cuore tenero, innocente, ingenuo (da ἀταλάφρων, ον), davvero piccolo,
401 Ἑκτορίδην ἀγαπητὸν ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ,
il figlio di Ettore, l’Ettorite amato, desiderato (da ἀγαπητός, ή, όν), somigliante (da ἀλίγκιος, ον) ad una bella stella (da ἀστήρ, ὁ, gen. έρος),
402 τόν ῥ᾽ Ἕκτωρ καλέεσκε17 Σκαμάνδριον18, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
che Ettore chiamava (da καλέω, frequentativo: il che suggerisce qualcosa di diverso da un nome ufficiale, appunto un soprannome) Scamandrio, ma gli altri
403 Ἀστυάνακτ᾽: οἶος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον Ἕκτωρ.
Astianatte: da solo infatti Ettore proteggeva (da ῥύομαι) Ilio.
404 ἤτοι ὃ μὲν μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ:
Certo quello sorride (da μειδάω) guardando verso il figlio in silenzio (da σιωπή, ἡ, con il dativo σιωπῇ utilizzato come avverbio, il solo caso del resto utilizzato da Omero);
405 Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα,
Andromaca si metteva vicino a lui, versando una lacrima,
406 ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε19:
lei dunque stringe forte (da ἐμφύω, in tmesi, con il dativo) la sua mano e (gli) dice parole e (gli) parla (da ἐξονομάζω, in tmesi):
407 ‘ δαιμόνιε20 φθίσει σε τὸ σὸν μένος21, οὐδ᾽ ἐλεαίρεις
« Misero, la tua forza, la tua passione (da μένος, εος, τό), ti distruggerà (da φθίω), e non hai pietà (da ἐλεαίρω, “ho pietà di qualcuno”, con τινά)
408 παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον22, ἣ τάχα χήρη

del figlio piccolo (da νηπίαχος, ον, ep. dim. of νήπιος) e di me, dal triste destino, disgraziata (da ἄμμορος, ον, poet. per ἄμοιρος (μόρος, μοῖρα)), che presto vedova (da χήρα, ion. χήρη, ἡ)
409 σεῦ ἔσομαι: τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ
sarò di te; presto infatti gli Achei ti uccideranno (da κατακτείνω),
410 πάντες ἐφορμηθέντες: ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη23
tutti insieme assaltando (da ἐφορμάω); per me allora sarebbe meglio (da κερδίων, ον, gen. ονος, comparativo, con positivo non in uso, formato da κέρδος),
411 σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι: οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλη
rimasta priva di te (da ἀφαμαρτάνω, con il genitivo: ‘perdere qualcuno’), entrare nella terra, andare sotto terra (da δύω, con l’accusativo): infatti non più un’altra
412 ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς
consolazione, conforto (da θαλπωρή, ἡ), dopo che ti sarai abbattuto in, avrai incontrato (da ἐφέπω), il (tuo) destino (da πότμος, ὁ (πίπτω), termine poetico, “quello che succede a qualcuno, il fato, il destino”),
413 ἀλλ᾽ ἄχε᾽24: οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
ma (solo) dolori (da ἄχος, εος, τό): e io non ho né un padre né una veneranda madre.

414 ἤτοι γὰρ πατέρ᾽ ἁμὸν25 ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς,26
Invero infatti mio (da ἁμός ed ἀμός , ή, όν, freq. utilizzato come ἐμός) padre (lo) uccise (da ἀποκτείνω)
il divino Achille,
415 ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάουσαν
(egli) saccheggiò (da ἐκπέρθω) la città ben popolata (da ναιετάω) dei Cilici,
416 Θήβην ὑψίπυλον: κατὰ δ᾽ ἔκτανεν Ἠετίωνα,
Tebe dalle alte porte (da ὑψίπυλος, ον (πύλη)): uccise (da κατακτείνω, in tmesi) dunque Eetione,

417 οὐδέ μιν ἐξενάριξε27, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
ma non lo spogliò (da ἐξεναρίζω, “spoglio delle armi un nemico ucciso in combattimento”), provava infatti timore reverenziale riguardo a ciò (da σεβάζομαι, “ho paura di”, con l’accusativo) nel cuore,
418 ἀλλ᾽ ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν
ma lo bruciò invece completamente (da κατακαίω) con le (sue) armi (da ἔντεα, τά) abilmente lavorate (da δαιδάλεος, α, ον ( δαιδάλλω)),
419 ἠδ᾽ ἐπὶ σῆμ᾽ ἔχεεν: περὶ δὲ πτελέας28 ἐφύτευσαν
e sopra (di lui) versava un tumulo (da σῆμα, ατος, τό); intorno piantarono (da φυτεύω) olmi (da πτελέα, ion. πτελέη, ἡ)
420 νύμφαι ὀρεστιάδες29 κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο.
le ninfe dei monti (da ὀρεστιάς, άδος, ἡ (ὄρος)), le figlie di Zeus portatore dell’egida.
421 οἳ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι30 ἔσαν ἐν μεγάροισιν
E i sette fratelli che avevo nel palazzo, nella (mia) casa,
422 οἳ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι Ἄϊδος εἴσω:
questi tutti in un solo giorno scendevano (da κίω) nella (casa) di Ade:
423 πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
tutti infatti uccise (da κατέπεφνον, aor. 2 senza presente in uso, epico) Achille divino dal piede veloce (da ποδαρκής, ές, “che soccorre con i piedi, che corre in soccorso”, quindi “dal piede veloce”, da ἀρκέω)
424 βουσὶν ἐπ᾽ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀΐεσσι.
tra buoi dai piedi rotanti (da εἰλίπους, ὁ, ἡ, πουν, τό, “dall’andatura roteante, che muovono le zampe posteriori con un moto circolare, rotatorio”) e bianche (da ἀργεννός, ή, όν, eol. per ἀργός, in Omero quasi sempre di pecore) pecore.
425 μητέρα δ᾽, ἣ βασίλευεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ,
(Mia) madre, che era regina, che regnava (da βασιλεύω) sotto il Placo boscoso, selvoso (da ὑλήεις, εσσα, εν, ma Omero utilizza anche ὑλήεις al femminile),
426 τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ᾽ ἤγαγ᾽ ἅμ᾽ ἄλλοισι κτεάτεσσιν31,

questa appunto dopo che condusse qui insieme ad altre ricchezze (da κτέαρ, τό, = κτέανον, τό (κτάομαι), = κτῆμα),
427 ἂψ ὅ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι᾽ ἄποινα,
di nuovo egli la mise in libertà (da ἀπολύω) ricevendo, prendendo (da λαμβάνω), un compenso infinito,
428 πατρὸς δ᾽ ἐν μεγάροισι βάλ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα.
ma nella casa del padre (la) colpì, (la) uccise (da βάλλω), Artemide saettatrice (da ἰοχέαιρα, ἡ (ἰός), “che riversa dardi, scagliatrice di frecce”).
429 Ἕκτορ ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ32
Ettore davvero tu sei per me padre e venerata madre,
430 ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παρακοίτης:
e fratello, tu per me (sei) lo sposo (da παρακοίτης, ου, ὁ, da κοίτη, ἡ (κεῖμαι), = κοῖτος) fiorente (da θαλερός, ά, όν (θάλλω, θαλεῖν));
431 ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν᾽ ἐπὶ πύργῳ,
ma suvvia, ora abbi pietà (da ἐλεαίρω) e rimani (da μίμνω) qui sulla torre,
432 μὴ παῖδ᾽ ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα:
non fare del figlio un orfano (da ὀρφανικός, ή, όν) e della moglie una vedova (da χήρα, ion. χήρη, ἡ):
433 λαὸν δὲ στῆσον παρ᾽ ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα33
l’esercito disponi (da ἵστημι), presso il caprifico, il fico selvatico (da ἐρινεός, ὁ), là dove maggiormente

434 ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος34.
la città è accessibile, penetrabile (da ἀναβατός, ep. ἀμβατός, όν) e il muro è (da πέλω) (maggiormente) facile da scalare, da assalire (da ἐπίδρομος, ον).
435 τρὶς γὰρ τῇ γ᾽ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ᾽ οἱ ἄριστοι35
Per tre volte, infatti, qui accostatisi, giunti fino a qui, i migliori hanno tentato (da πειράω)
436 ἀμφ᾽ Αἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα36
intorno ai due Aiaci e al glorioso (da ἀγακλυτός, όν, vedi ἀγακλειτός, ή, όν) Idomeneo,
437 ἠδ᾽ ἀμφ᾽ Ἀτρεΐδας καὶ Τυδέος ἄλκιμον υἱόν:
e intorno agli Atridi e al coraggioso, valoroso (da ἄλκιμος, ον, utilizzato sia per cose, “forte, robusto”, che per persone, “valoroso, coraggioso”), figlio di Tideo;
438 ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων ἐῢ εἰδώς,37
o, forse, qualcuno a loro lo ha detto (da ἐνέπω), (qualcuno) bene a conoscenza dei responsi divini,
439 ἤ νυ καὶ αὐτῶν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει ’.
oppure ora anche il loro stesso cuore, animo, (li) spinge (da ἐποτρύνω) e (glielo) comanda (da ἄνωγα) ».

temo, ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai pepli fluenti (da ἑλκεσίπεπλος, ον),
443 αἴ κε κακὸς ὣς νόσφιν ἀλυσκάζω πολέμοιο:
se come un vile fuggo (da ἀλυσκάζω, “fuggo”) lontano dalla guerra;
444 οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν41, ἐπεὶ μάθον42 ἔμμεναι ἐσθλὸς
né me (lo) comanda il cuore, dal momento che ho imparato (da μανθάνω) ad essere valoroso
445 αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι
sempre, e a combattere tra i primi Troiani
446 ἀρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτοῦ.
mantenendo, conservando, cercando di mantenere (da ἄρνυμαι), la grande gloria del padre e la mia di me stesso.
447 εὖ γὰρ43 ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν:44
Bene infatti io questo conosco nell’animo e nel cuore:
448 ἔσσεται ἦμαρ ὅτ᾽ ἄν ποτ᾽ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ci sarà un giorno quando la sacra Ilio dovrà infine perire (da ὄλλυμι),
449 καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο.
e Priamo e la gente di Priamo guerriero (da ἐυμμελίης, gen. ίω (μελία, ep. μελίη, ἡ), ὁ, letteralmente “dalla forte lancia di frassino”). 450 ἀλλ᾽ οὔ μοι Τρώων45 τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω,
Ma non mi sta tanto a cuore, non mi preoccupo tanto (da μέλω), della pena, della sofferenza (da ἄλγος, εος, τό), a venire dei Troiani,
451 οὔτ᾽ αὐτῆς Ἑκάβης οὔτε Πριάμοιο ἄνακτος
né della stessa Ecuba, né del sovrano Priamo,
452 οὔτε κασιγνήτων, οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
né dei (miei) fratelli, che numerosi e valorosi, gagliardi (da ἐσθλός, ή, όν),
453 ἐν κονίῃσι πέσοιεν46 ὑπ᾽ ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,

nella polvere cadrebbero sotto, per mano di uomini nemici (da δυσμενής, ές (μένος)), 454 ὅσσον σεῦ, ὅτε κέν τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
quanto delle tue (pene, sofferenze), quando qualcuno degli Achei dai chitoni di bronzo
455 δακρυόεσσαν ἄγηται47 ἐλεύθερον ἦμαρ48 ἀπούρας:
(ti) trascini via (da ἄγω) piangente (da δακρυόεις, εσσα , εν), portandosi via, rubando (da ἀπαυράω), il giorno libero, il tempo della liberà;
456 καί κεν ἐν Ἄργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις,
e allora, essendo, vivendo in Argo, tesseresti (da ὑφαίνω, frequente in Omero che sempre unisce ἱστὸν ὑφαίνειν) la tela (a casa) di un’altra
457 καί κεν ὕδωρ φορέοις49 Μεσσηΐδος ἢ Ὑπερείης50
e andresti a prendere (da φορέω, frequentativo di φέρω, che implica azione ripetuta ed abituale) l’acqua della fonte Messeide o della fonte Iperea
458 πόλλ᾽ ἀεκαζομένη, κρατερὴ δ᾽ ἐπικείσετ᾽ ἀνάγκη:
molto malvolentieri (da ἀεκαζόμενος, η, ον, forma participiale, = ἀέκων), una gravosa necessità (ti) peserà addosso (da ἐπίκειμαι);
459 καί ποτέ τις εἴπῃσιν51 ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν52:
e un giorno qualcuno potrebbe dire (da εἶπον), vedendo(ti) versare giù (da καταχέω, in tmesi) lacrime:
460 Ἕκτορος ἥδε γυνὴ ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι
“ Questa è la moglie di Ettore, che era il migliore, che primeggiava (da ἀριστεύω, in forma iterativa, con il genitivo), a combattere
461 Τρώων ἱπποδάμων ὅτε Ἴλιον ἀμφεμάχοντο.
fra i Troiani domatori di cavalli quando combattevano intorno (da ἀμφιμάχομαι, con l’accusativo) ad Ilio ”.
462 ὥς ποτέ τις ἐρέει: σοὶ δ᾽ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος

Così allora qualcuno dirà (da ἐρῶ, att. fut. di εἴρω, ion. ed ep. ἐρέω): e per te di nuovo sarà una nuova, una rinnovata sofferenza
463 χήτεϊ τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἀμύνειν δούλιον ἦμαρ.
per la mancanza (da χῆτος, τό (utilizzato solo al dativo)) di un tale uomo per allontanare il giorno servile, della schiavitù (da δούλιος, α, ον, in Omero utilizzazo solo nell’espressione δούλιον ἦμαρ).
464 ἀλλά με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι53
Ma, piuttosto, me morto (da θνήσκω) della terra gettata sopra, ammucchiata (da χυτός, ή, όν (χέω: si allude ad un tumulo di terra, specialmente quello di un sepolcro), copra (da κατακαλύπτω, in tmesi)
465 πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ θ᾽ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι54 ’.
prima di sentire (da πυνθάνομαι, qui con il gen. della cosa) in qualche modo il tuo urlo oppure (di sapere di) te rapita, che subisci violenze (da ἑλκηθμός, ὁ) ».
466 ὣς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος Ἕκτωρ:55
Così dicendo lo splendente, glorioso (da φαίδιμος, ον, non utilizzato da Omero al femminile), Ettore tende le braccia (da ὀρέγω, con il genitivo) verso suo figlio:
467 ἂψ δ᾽ ὃ πάϊς πρὸς κόλπον ἐϋζώνοιο τιθήνης
indietro il bimbo, sul petto, nel grembo (da κόλπος, ὁ), della nutrice dalla bella cintura,
468 ἐκλίνθη ἰάχων πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθεὶς
si volge, si piega (da κλίνω), piangendo, gridando (da ἰάχω), spaventato (da ἀτύζομαι, con l’accusativo) alla vista (da ὄψις, ἡ, gen. -εως, ion. -ιος (ὄπωπα)) di suo padre,
469 ταρβήσας χαλκόν τε ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην56,
perché ha paura (da ταρβέω, con l’accusativo) del bronzo e del cimiero, del pennacchio (da λόφος, ὁ), con la coda equina (da ἱππιοχαίτης, ου, ὁ),
470 δεινὸν57 ἀπ᾽ ἀκροτάτης κόρυθος νεύοντα νοήσας.
quando lo vede (da νοέω) inclinarsi (da νεύω) terribilmente, spaventosamente (da δεινός, ή, όν, oppure all’acc. neutro come avverbio), giù dalla sommità dell’elmo (κόρυς, υθος, ἡ).
471 ἐκ δ᾽ ἐγέλασσε58 πατήρ τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ:
Suo padre e la nobile madre ridono di cuore (da ἐγγελάω, in tmesi):

472 αὐτίκ᾽ ἀπὸ κρατὸς κόρυθ᾽ εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ,
subito lo splendido, glorioso Ettore si toglie dal capo (da κράς, forma poetica per κάρα) l’elmo,
473 καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὶ παμφανόωσαν:
e lo mette giù (da κατατίθημι) sulla terra, tutto scintillante (da παμφανόων, gen. ωντος, femm. παμφανόωσα, ep. part. come se da un verbo παμφανάω);
474 αὐτὰρ ὅ γ᾽ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε πῆλέ τε χερσὶν
poi, dopo che egli ebbe baciato (da κυνέω, “bacio”) e palleggiato (da πάλλω) con le braccia l’amato figlio, suo figlio,
475 εἶπε δ᾽ ἐπευξάμενος Διί τ᾽ ἄλλοισίν τε θεοῖσι:
dice, pregando (da ἐπεύχομαι, con il dativo) Zeus e gli altri dei: 476 ‘ Ζεῦ ἄλλοι τε θεοὶ δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι59
« Zeus, e gli altri dei, concedete (da δίδωμι) che anche lui divenga, 477 παῖδ᾽ ἐμὸν ὡς καὶ ἐγώ περ ἀριπρεπέα Τρώεσσιν60,
il mio figlio, come appunto anche io, distinto, glorioso (da ἀριπρεπής, ές (πρέπω)), fra i Troiani,
478 ὧδε βίην τ᾽ ἀγαθόν61, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν:
e (che divenga) così vallido nel vigore, da comandare con la forza anche su Ilio;
479 καί ποτέ τις εἴποι πατρός γ᾽ ὅδε πολλὸν ἀμείνων
e un giorno qualcuno possa dire che questo è di molto migliore del padre,
480 ἐκ πολέμου ἀνιόντα62: φέροι δ᾽ ἔναρα βροτόεντα
quanto (a lui) che ritorna (da ἄνειμι, “mentre sale (in città)”: ἀνιόντα è debolmente connesso con εἴποι, e si tratta di un accusativo di relazione o di rispetto) dalla battaglia: e porti (con sé) le spoglie (da ἔναρα, ων, τά (ἐναίρω), solo al plurale) ricoperte di sangue (da βροτόεις, εσσα, εν (βρότος))
481 κτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ ’.
dopo aver ucciso un guerriero nemico, e ne goda (da χαίρω) nel cuore la madre ».
482 ὣς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκε
Così dicendo, mette tra le braccia dell’amata moglie
483 παῖδ᾽ ἑόν63: ἣ δ᾽ ἄρα μιν κηώδεϊ64 δέξατο κόλπῳ
suo figlio: lei a sua volta lo riceve, lo prende (da δέχομαι), sul seno che profuma di incenso (da κηώδης, ες),
484 δακρυόεν γελάσασα: πόσις δ᾽ ἐλέησε νοήσας,
ridendo tra le lacrime; il marito prova pietà, tenerezza (da ἐλεέω), quando se ne accorge, vedendo(la),
485 χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε:
e la accarezza (da καταρρέζω) con la mano e le dice parola e la chiama per nome:
486 ‘ δαιμονίη65 μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο θυμῷ:

« Mia cara, non mi ti affliggere (da ἀκαχίζω, al medio “mi affliggo, sono addolorato”) troppo in cuore:
487 οὐ γάρ τίς μ᾽ ὑπὲρ αἶσαν66 ἀνὴρ Ἄϊδι προϊάψει67:
infatti nessun uomo contro il destino potrà gettarmi nell’Ade;
488 μοῖραν δ᾽ οὔ τινά φημι πεφυγμένον68 ἔμμεναι ἀνδρῶν,
io non credo che ci sia alcuno tra gli uomini che sia scampato (da φεύγω) al destino, alla morte,
489 οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται.
né malvagio, vile, né valoroso, dopo che (da ἐπήν) sia venuto alla luce (da γίγνομαι).

490 ἀλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιζε69
Ma tornata a casa occupati (da κομίζω) dei tuoi lavori, delle tue faccende,
491 ἱστόν τ᾽ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
del telaio (da ἱστός, ὁ (ἵστημι)) e della conocchia (da ἠλακάτη, ἡ), e ordina (da κελεύω) alle ancelle
492 ἔργον ἐποίχεσθαι70: πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει
di occuparsi (da ἐποίχομαι) del (loro) lavoro: la guerra è oggetto di cura per gli uomini,
493 πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν ’.
per tutti, e soprattutto per me, quanti sono nati (da ἐγγίγνομαι) ad Ilio ».
494 ὣς ἄρα φωνήσας κόρυθ᾽ εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ
Dopo aver così parlato lo splendido Ettore prende il (suo) elmo

495 ἵππουριν: ἄλοχος δὲ φίλη οἶκον δὲ βεβήκει
con la coda di cavallo (da ἵππουρις, ιδος, ἡ (οὐρά)); l’amata moglie si avvia verso casa,
496 ἐντροπαλιζομένη71, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα.
voltandosi spesso (da ἐντροπαλίζομαι, frequentativo di ἐντρέπω, solo al participio presente), versando copiose lacrime.
497 αἶψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας
Subito allora giungeva alle case ben abitate (da ναιετάω, “nelle quali si vive bene, accoglienti”)
498 Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο72, κιχήσατο δ᾽ ἔνδοθι πολλὰς
di Ettore massacratore, all’interno trova (da κιχάνω) molte
499 ἀμφιπόλους, τῇσιν δὲ γόον πάσῃσιν ἐνῶρσεν.
ancelle, alle quali tutte fa nascere, desta, suscita (da ἐνόρνυμι), il pianto (da γόος, ὁ). 500 αἳ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα73 ᾧ ἐνὶ οἴκῳ:
E queste piangono (da γοάω) Ettore ancora vivo nella sua casa:
501 οὐ γάρ μιν ἔτ᾽ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο
infatti non credevano che lui reduce, di ritorno (da ὑπότροπος, ον (ὑποτρέπομαι)), dalla guerra ancora
502 ἵξεσθαι προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν ’.
sarebbe